Annuleren

Op alle boekingen hanteert Falconreizen de Corendon/ANVR annuleringsvoorwaarden. Voor de meest actuele versie verwijzen wij u graag door naar de website van Corendon.

Hieronder ziet u de versie die geldig is op 29-07-2023. Let op! Deze kan dus wijzigen, wij adviseren u dan ook altijd de website van Corendon te raadplegen.

CORENDON VOORWAARDEN
Geldig vanaf 1 februari 2021, herzien op 24 februari 2021 en 12 mei 2021.
Annulering

Corendon hanteert een vaste staffel aan annuleringskosten als gevolg van opzegging van de
overeenkomst door de reiziger. Deze staffel is zowel van toepassing op pakketreisboekingen als op
losse accommodatieboekingen. Afhankelijk van het moment van opzeggen brengt Corendon, naast
eventueel verschuldigde reserveringskosten, de volgende annuleringskosten in rekening:

 • bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de
  vertrekdag: 35% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag:
  40% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag:
  50% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag:
  75% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag:
  100% van de reissom.
  Bijdrage SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden)
  Indien van toepassing is de SGR-bijdrage, conform Uitvoeringsregeling bijdrage SGR, inbegrepen in
  de reissom. Dit valt na te lezen op www.sgr.nl/downloads/ onder het kopje ‘Uitvoeringsregeling
  bijdrage SGR’.

  Omstandigheden gerelateerd aan of ten gevolge van COVID-19
 1. Onverminderd het (overige) bepaalde in deze Corendon Voorwaarden en de toepasselijke ANVR-
  Reizigersvoorwaarden, en zonder uitsluiting van overige omstandigheden in welk geval de reiziger
  annuleringskosten is verschuldigd, is de reiziger de annuleringskosten verschuldigd indien Corendon
  de reis kan uitvoeren en (een deel van) de overeenkomst wordt geannuleerd als gevolg van of
  gerelateerd aan één van de volgende omstandigheden (geen limitatieve opsomming):
  a. De reiziger dient een (negatieve) PCR-test, sneltest, antistoffentest of vergelijkbaar
  testresultaat te overleggen bij vertrek, op de plaats van bestemming en/of bij terugkeer na
  afloop van de reis;
  b. De reiziger vertoont klachten/symptomen als gevolg waarvan de reiziger niet/beperkt kan
  deelnemen aan de reis;
  c. De reiziger dient een gezondheidsverklaring of vergelijkbaar document te overleggen bij
  vertrek, op de plaats van bestemming en/of bij terugkeer na afloop van de reis;
  d. De reiziger dient een vaccinatiebewijs of vergelijkbaar document te overleggen waaruit
  blijkt dat de reiziger voorafgaand aan het vertrek is gevaccineerd tegen COVID-19;
  e. Een van overheidswege opgelegde restrictie verhindert dat een reiziger kan deelnemen
  aan de reis en is het gevolg van een omstandigheid die in de persoonlijke (risico)sfeer van de
  reiziger ligt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de nationaliteit, gezondheid of het
  beroep van de reiziger;
  f. Door de accommodatie, vervoerder en/of plaatselijke autoriteit opgelegde maatregelen
  gerelateerd aan COVID-19, waaronder begrepen maar niet beperkt tot social distancing en
  het dragen van een mondkapje;
  g. Faciliteiten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot restaurants, bars en
  sportfaciliteiten), activiteiten, evenementen en excursies zijn gesloten, beperkt toegankelijk
  dan wel kunnen geen of beperkte doorgang vinden als gevolg van COVID-19;
  h. Enige andere omstandigheid die in de persoonlijke (risico)sfeer van de reiziger ligt als
  gevolg waarvan de reiziger niet kan of wil deelnemen aan de reis;
 2. De reiziger is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de juiste informatie en
  dient voor het vertrek na te gaan of de eerder ingewonnen informatie nog klopt. Eventuele kosten
  die verbonden zijn aan het verkrijgen van verplicht gestelde documentatie zijn voor rekening en
  risico van de reiziger.

  Deelannulering
 3. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk
  verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij de
  annuleringskosten zoals vermeld in deze voorwaarden verschuldigd.
 4. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt,
  doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend
  wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
 5. Voor de sub 2. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de
  betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden, zoals hieronder
  beschreven.
 6. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst
  voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd conform deze
  voorwaarden.
 7. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de
  oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom
  in mindering gebracht.

  Wijzigingen door de reiziger
 8. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor
  geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden
  voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor een in de aanbieding vermeld bedrag aan
  wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo
  spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor
  zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator
  worden bevestigd.
 9. Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door de reisorganisator met redenen
  worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke
  overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringskosten
  van artikel 9.2 van de ANVR Reizigersvoorwaarden van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van
  de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
 10. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt
  beschouwd als een (deel-) annulering waarop de annuleringskosten van artikel 9.2 van de ANVR
  Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten
  verschuldigd.

  Aanbetalingskosten van reisovereenkomsten
  Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 35% van de totale
  overeengekomen basisreissom te worden voldaan. Dit geldt zowel voor pakketreisboekingen als voor
  losse accommodatieboekingen. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient de volledige
  betaling (100%) van de bijdrage aan het Calamiteitenfonds, de reserveringskosten, de SGR-bijdrage
  (indien van toepassing) en eventuele bijgeboekte extra’s plaats te vinden, waaronder begrepen maar
  niet beperkt tot: parkeren, autohuur, verzekeringen, bagage en excursies. Het restant van de reissom
  moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag (bij eigen-vervoerreizen uiterlijk zes weken voor de
  aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van het boekingskantoor of
  Corendon. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet
  terstond de gehele reissom
  worden voldaan. Indien tijdige betaling uitblijft, is artikel 10 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden van
  toepassing.

  Betalingsinformatie
  Indien u uw boeking betaalt door middel van een creditcard, wordt direct door ons het bedrag
  geïncasseerd op uw creditcard. De datum van de daadwerkelijke afschrijving van het bedrag is
  afhankelijk van uw creditcardmaatschappij.
  Reisverzekering

  Iedere passagier is verplicht om uiterlijk bij aanvang van de reis in het bezit te zijn van een geldige
  reisverzekering.

  Aanvullende voorwaarden
  Indien u een pakketreis boekt, dan zijn de ANVR-Reisvoorwaarden aanvullend van toepassing (§1 van
  de ANVR-Reizigersvoorwaarden). Indien u een enkelvoudige reisdienst boekt, dan zijn de ANVR-
  Boekingsvoorwaarden aanvullend van toepassing (§3 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden). Indien
  een vlucht onderdeel uitmaakt van uw boeking, dan zijn de algemene voorwaarden van de
  uitvoerende luchtvaartmaatschappij aanvullend van toepassing.

  Versie: 1 februari 2021, herzien op 24 februari 2021 en 12 mei 2021